Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ.  της περιοχής τους. 

 Το Ε.Κ. Δράμας ιδρύθηκε με  την υπουργική απόφαση Γ2/3343/14-7-1986  και συστεγάζεται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα με τα παρακάτω σχολεία: 

  •  1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας 

  •  2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας 

  •  Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Δράμας 

Το Ε.Κ. είναι οργανωμένο σε τομείς εργαστηρίων. Στον κάθε τομέα εργαστηρίων περιλαμβάνονται τρία μέχρι πέντε εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης.